Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vastutustundlik ettevõte
Group

Laste ja sotsiaalselt kaitsetute täisealiste kaitsmise põhimõtted

Oktoober 2014

ISS on ettevõte, mis pakub oma teenustega ohutut keskkonda nii oma klientidele kui nende klientidele ehk lõppkasutajatele. Seetõttu on tähtis, et ISS osutaks oma teenuseid viisil, mis toetaks ja edendaks ohutut keskkonda. Kuigi ISS ei ole oma teenuste kaudu otsese hooldaja ega usaldusisiku rollis nagu arstid, õed ja õpetajad, mõistame siiski, et teatud inimeste või inimgruppide puhul on vaja suuremat teadlikkust ja tähelepanu, et kaitsta neid võimaliku väärkohtlemise eest. Selleks tuleb tegutseda põhimõtete järgi, mis kaitseksid selliste inimeste ja inimgruppide vajadusi. ISS-i tegevuspõhimõtted näevad ette, et riskikeskkondades laste või sotsiaalselt kaitsetute täisealiste juuresolekul teenuseid osutavad ISS-i töötajad ja alltöövõtjad rakendavad kohast käitumist, järgivad määratletud protseduure ja läbivad kontrolle, et tagada teenuste osutamine selliste inimeste jaoks ohutus, mitteähvardavas keskkonnas. Inimeste austusega kohtlemine on ISS-i üks põhilisi juhtimispõhimõtteid ning allkirjeldatud tegevuspõhimõtted peegeldavad seda.

Kliendid võivad kehtestada karmimad kaitsemeetmed, mis kajastavad nende kohustusi esmaste hooldajatena ning kohaliku seadusandlusega võidakse kehtestada täiendavaid kaitsemeetmeid. ISS järgib sellisel juhul oma tegevuspõhimõtetest karmimaid või spetsiifilisi ohutusmeetmeid, millal iganes kliendid või seadus seda nõuavad. Seetõttu on alljärgnevad tegevuspõhimõtted miinimumnõuded, mida võib täiendada kliendi lisaohutusmeetmete või kohalike õigusnõuetega.

 

LAPSED JA SOTSIAALSELT KAITSETUD TÄISEALISED

 

Lapsed on alla 18-aastased või alla kohalike seadustega määratud muu täisealisuse piiri olevad isikuid. Sotsiaalselt kaitsetute täisealiste kohta ei ole ametlikku definitsiooni. ISS loeb sotsiaalselt kaitsetuteks täisealisteks isikuid, kes ei suuda vaimsetest või füüsilistest tingimustest, east või haigusest tulenevalt enda eest hoolitseda või ennast kaitsta olulise kahju või ärakasutamise eest.

 

RISKIKESKKONNAD

 

Tegevuspõhimõtted kehtivad juhul, kui ISS-i teenuseid osutatakse keskkonnas, kus viibivad lapsed ja/ või sotsiaalselt kaitsetud täisealised üheaegselt ISS-i töötajatega. Allpool on toodud nimekiri tüüpilistest keskkondadest, kus tegevuspõhimõtted kehtivad:

• lasteaiad;

• koolid;

• noorte- ja spordiklubid;

• haiglad;

• vaimuhaiglad;

• hooldekodud;

• vanadekodud;

• kogukonnakeskused.

 

KOHALIKUD RAKENDUSNÕUDED

 

Kõigis riikides, kus ISS tegutseb, peab kehtestama sobivad tegevuspõhimõtted ja korrad ning korraldama vajalikud koolitused, et tagada ISS-i töötajate ja alltöövõtjate puhul nende tegevuspõhimõtete järgimine. Kõigis riikides, kus ISS tegutseb, peab rakendama ISS-i protseduure ja koolitusi kontrollitaval ja auditeeritaval viisil. Nende nõuete järgimine kohalikul tasandil on riigisisese ISS-i juhtkonna kohustus. Minimaalselt peab kehtestama järgmised meetmed:

 

• kohalikud tegevuspõhimõtted laste ja sotsiaalselt kaitsetute täisealiste kaitsmiseks;

• värbamis- ja kontrollprotseduurid (vastavalt seadusele ja/või kliendinõuetele) töötajatele, kes puutuvad ametikohal kokku laste või sotsiaalselt kaitsetute täisealistega;

• koolitus (sh iga-aastane korduskoolitus) ning vastuvõtuprogramm, et tagada teadlikkus kohase käitumise kohta ning teadmised põhimõtetest ja korrast;

• töö planeerimise nõuded, mis tagavad, et teenuste osutamine riskikeskkondades oleks kavandatud arvestades kohalikke põhimõtteid laste ja sotsiaalselt kaitsetute täiskasvanute kaitseks;

• sobivad juhendid tagamaks, et alltöövõtjad järgiksid vähemalt sama rangeid põhimõtteid, kordi ja väljaõpet kui ISS-i töötajad;

• vastavusdokumentatsiooni kogumise ja säilitamise kord;

• juhtumitest teadaandmise kord, sh nõue anda teada ISS-i töötajate osalusel toimunud väidetavatest väärkohtlemistest regionaalsele juhatusele.
• k
ohalik rakendamine peab vastama kohalikule seadusandlusele.

 

Juhatus võttis korra vastu 29. septembril 2014 ja ISS A/S-i nõukogu kinnitas selle 1. oktoobril 2014.