Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vastutustundlik ettevõte

Korruptsioonijuhtumid

ISS on vastu võtnud korruptsioonijuhtumist teatamise korra, et võimaldada kõigil ISS-i töötajatel, äripartneritel ja teistel huvigruppidel teatada mis tahes tõsistest ja delikaatsetest probleemidest.

Kui soovite teatada tõsisest ja delikaatsest probleemist, võite saata teate kontserni siseauditi osakonna juhile aadressil: http://www.issworld.com/corporate-responsibility/approach-to-cr/speak-up  või http://www.issworld.com/corporate-responsibility/approach-to-cr/speak-up/incident-reporting

Korruptsioonijuhtumist teatamise kord

Vastavalt ISS-i väärtustele ja tegevusjuhendile ei ole ISS-i ettevõtlusalane usaldusväärsus läbirääkimiste küsimus. ISS korraldab oma äritegevust kooskõlas seaduste ning kõrgete eetiliste standarditega.

Käesoleva korra eesmärk on:

 • luua töötajatele, äripartneritele ja teistele huvigruppidele võimalus tõstatada tõsiseid ja delikaatseid probleeme;
 • kindlustada, et antud küsimusi menetletakse täie tõsidusega ja sobivalt;
 • kindlustada, et isik, kes tõstatab heas usus tõsise probleemi, on kaitstud karistuste ja kättemaksu eest.

Töötajaid, kel on mure, julgustatakse esmalt asja üle arutlema oma ülemuste, juhatajate või muude vastavate töötajatega, näiteks kohaliku personalitöötaja, õigusnõustaja või majandusjuhiga.

Mured, mis seonduvad töötingimuste või töökohas esinevate probleemidega, näiteks konfliktid kolleegide või juhatajaga, distsiplinaarmeetmed, õigeaegne ja korrektne palga ja hüvitiste maksmine, tuleb reeglina lahendada kohalikul tasandil. Erandi moodustavad juhud, kus probleem on erakordselt tõsine, nagu allpool kirjeldatud, või kui murest ei saa tavalise aruandluskanali kaudu teada anda.

Käesolevat korda kasutatakse tõsiste ja delikaatsete probleemide puhul, millel võib olla kahjulik mõju ISS-i tegevusele ja äritulemustele ning millest ei saa küsimuse olemuse tõttu teatada tavaliste aruandluskanalite kaudu, näiteks:

 • ebaseaduslik tegevus;
 • finantspettus (nt raamatupidamise võltsimine, sisekontrolli protseduuride eiramine, varade kõrvaldamine või võltsitud arved);
 • altkäemaks või korruptsioon (nt huvide konflikt, altkäemaks, sponsorlus ja annetuste tegemine, kingid või meelehea);
 • konkurentsiseaduste rikkumine (nt hinnakokkulepped, aktsia hinda mõjutava informatsiooni levitamine, kuritahtlik tegevuse kooskõlastamine konkurentidega);
 • keskkonna, elu ja tervise tõsine ohustamine;
 • juhatuse tegevus, millest ei saa teatada kohalike kanalite kaudu; 
 • muud tegevused, mis on seaduste, lepingute või kokkulepete kohaselt ebasündsad teod (nt diskrimineerivad praktikad, lapstööjõu kasutamine, inimõiguste rikkumine)

Pöörduge esmalt kohaliku tasandi  juhi poole

 • Töötajatel, kellel on mure, soovitatakse esmalt pöörduda ülemuse, juhataja või muu asjakohase töötaja, näiteks kohaliku personaliosakonna, õigusnõustaja või finantsdirektori poole.
 • Töötingimuste või töökohaga seotud küsimused, näiteks konfliktid kolleegide või ülemustega, distsiplinaarmeetmed, korrektsed ja õigeaegsed palga- ja hüvitisemaksed tuleb tavaliselt lahendada kohalikul tasandil.

Konfidentsiaalsus
Kogu suhtlus on anonüümne ja konfidentsiaalne, v.a juhul, kui Te ise otseselt teisiti ette näete. Julgustame Teid enda isikut mitte varjama ja selgitama oma muret piisavalt üksikasjalikult, et selle põhjal saaks algatada uurimise. Kui informatsiooniallikat ei tuvastata, ei pruugi olla võimalik esitada täiendavaid küsimusi ja algatada uurimist. Palun andke nii palju teavet kui võimalik, et aidata ISS-il kaebuse kohta uurimist korraldada.

ISS menetleb konfidentsiaalselt kõiki muresid ja probleeme, mis on tõstatatud käesoleva korra raames, v.a selles ulatuses, mis on vajalik täieliku ja ausa uurimise korraldamiseks. Kaebuse esitaja isikut hoitakse saladuses.

Ei mingit diskrimineerimist ega kättemaksu
ISS kindlustab, et ühtegi töötajat või kolmandat isikut, kes teatab ISS-ile heas usus ja isiklike teadmiste põhjal mis tahes probleemist, ei ohusta diskrimineerimine või kättemaks. Kui isik arvab, et teda karistati probleemist teatamise või uurimises osalemise tõttu, peab ta teavitama arvatavast karistusest viivitamatult kontserni siseauditi osakonna juhatajat. Kõiki taoliseid raporteid uuritakse konfidentsiaalselt.

Süüdistused, mida esitatakse pahatahtlikult ja mis pole faktiliselt tõendatavad, võivad kaasa tuua distsiplinaarkaristuse või muu kohase meetme.

Kaebuste vastuvõtmine ja säilitamine ning uurimine
Kõik kaebused ja teated probleemidest võtab vastu kontserni siseauditi osakonna juhataja. Kontserni siseauditi osakonna juhataja (1) jäädvustab kõik kaebused ja teavitused probleemide kohta; (2) kaalub, kas esitatud kaebus või probleem on tõsine ja usutav; (3) valib otsuse põhjal jätkamiseks kohase teguviisi. Mõned kaebused või tõstatatud probleemid lahendatakse uurimiseta.

Kontserni siseauditi osakonna juhataja võib omal valikul konsulteerida auditeerimiskomitee (või auditeerimiskomitee määratud üksuse) ja kõrgema juhatuse liikmega. Ta võib samuti palgata ettevõtteväliseid audiitoreid, uurijaid ja/või õigusnõustajaid, et need abistaksid küsimuse uurimise või selle tulemuste tõlgendamisega.

Uurimistulemused esitatakse auditeerimiskomiteele. Olenevalt rikkumise raskusest ja ulatusest otsustab auditeerimiskomitee, kas esitada uurimisraport juhatusele.

Heastavad meetmed
Kui uurimine näitab, et käesolevat korda rikutakse, võetakse kasutusele kohaseid heastavaid meetmeid.

Andmete säilitamine
ISS säilitab kõigi kaebuste ja probleemiteatiste koopiaid, uurimisraporteid ja nendega seotud dokumentatsiooni. Auditeerimiskomitee otsustab kohaldatava seadusandluse piirangutega arvestades, mis perioodi jooksul säilitab ISS nimetatud andmeid.
Kaebuse esitamiseks saada oma
e-kiri aadressil usaldus@ee.issworld.com