Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vastutustundlik ettevõte

​Ülekohtust teavitamise kord

Ülekohtust teavitamise kord

Oktoober 2016

 

 

Korra kirjeldus

Vastavalt ISS-i väärtustele ja tegevusjuhendile ei ole ISS-i ettevõtlusalane usaldusväärsus läbirääkimiste küsimus. ISS korraldab oma äritegevust kooskõlas seaduste ning kõrgete eetiliste standarditega. Käesoleva korra eesmärk on:

 • luua töötajatele, äripartneritele ja teistele huvigruppidele võimalus tõstatada tõsiseid ja delikaatseid probleeme;
 • kindlustada, et antud küsimusi menetletakse täie tõsidusega ja sobivalt ning
 • kindlustada, et isik, kes tõstatab heas usus tõsise probleemi, on kaitstud karistuste ja kättemaksu eest.

 

Ulatus

Käesoleva korra eesmärk on aidata lahendada tõsiseid ja delikaatseid probleeme, millel võib olla kahjulik mõju ISS-i tegevusele ja äritulemustele ning millest ei saa probleemi olemuse tõttu teatada tavaliste aruandluskanalite kaudu. Probleemide alla võib kuuluda:

 • ebaseaduslik tegevus;
 • finantspettus (nt raamatupidamise võltsimine, sisekontrolli protseduuride eiramine, varade kõrvaldamine või võltsitud arved);
 • altkäemaks või korruptsioon (nt huvide konflikt, altkäemaks, sponsorlus ja annetuste tegemine, kingid või meelehea);
 • juhatuse tegevus, millest ei saa teatada kohalike kanalite kaudu; 
 • konkurentsiseaduste rikkumine (nt hinnakokkulepped, aktsia hinda mõjutava informatsiooni levitamine, kuritahtlik tegevuse kooskõlastamine konkurentidega);
 • keskkonna, elu ja tervise tõsine ohustamine;
 • muud tegevused, mis on seaduste, lepingute või kokkulepete kohaselt ebasündsad teod (nt diskrimineerivad praktikad, seksuaalne ahistamine, lapstööjõu kasutamine, inimõiguste rikkumine).

 

Konsulteerige esmalt kohalikul tasandil

 • Töötajatel, kellel on mure, soovitatakse esmalt pöörduda ülemuse, juhataja või muu asjakohase töötaja, näiteks kohaliku personaliosakonna, õigusnõustaja või finantsdirektori poole.
 • Töötingimuste või töökohaga seotud küsimused, näiteks konfliktid kolleegide või ülemustega, distsiplinaarmeetmed, korrektsed ja õigeaegsed palga- ja hüvitisemaksed tuleb tavaliselt lahendada kohalikul tasandil.

 

Konfidentsiaalsus
Kogu suhtlus on anonüümne ja konfidentsiaalne, v.a juhul, kui Te ise otseselt teisiti ette näete. Julgustame Teid enda isikut mitte varjama ja selgitama oma muret piisavalt üksikasjalikult, et selle põhjal saaks algatada uurimise. Kui informatsiooniallikat ei tuvastata, ei pruugi olla võimalik esitada täiendavaid küsimusi ja algatada uurimist. Palun andke nii palju teavet kui võimalik, et aidata ISS-il kaebuse kohta uurimist korraldada.

 

ISS menetleb konfidentsiaalselt kõiki muresid ja probleeme, mis on tõstatatud käesoleva korra raames, v.a selles ulatuses, mis on vajalik täieliku ja ausa uurimise korraldamiseks. Kaebuse esitaja isikut hoitakse saladuses.

Ei mingit diskrimineerimist ega kättemaksu

ISS kindlustab, et ühtegi töötajat või kolmandat isikut, kes teatab ISS-ile heas usus ja isiklike teadmiste põhjal mis tahes probleemist, ei ohusta diskrimineerimine või kättemaks. Kui isik arvab, et teda karistati probleemist teatamise või uurimises osalemise tõttu, peab ta teavitama arvatavast karistusest viivitamatult kontserni siseauditi osakonna juhatajat, kes asub Kopenhaagenis, Taanis. Kõiki taoliseid raporteid uuritakse konfidentsiaalselt.

 

Süüdistused, mida esitatakse pahatahtlikult ja mis pole faktiliselt tõendatavad, võivad kaasa tuua distsiplinaarkaristuse või muu kohase meetme.

 

Kaebuste vastuvõtmine ja säilitamine ning uurimine

Kõik kaebused ja teated probleemidest võtab vastu kontserni siseauditi osakonna juhataja. Kontserni siseauditi osakonna juhataja (i) jäädvustab kõik kaebused ja teavitused probleemide kohta; (ii) kaalub, kas esitatud kaebus või probleem on tõsine ja usutav; (iii) valib otsuse põhjal jätkamiseks kohase teguviisi. Mõned kaebused või tõstatatud probleemid lahendatakse uurimiseta.

 

Kontserni siseauditi osakonna juhataja võib omal valikul konsulteerida auditeerimiskomitee (või auditeerimiskomitee määratud üksuse) ja kõrgema juhatuse liikmega. Ta võib samuti palgata ettevõtteväliseid audiitoreid, uurijaid ja/või õigusnõustajaid, et need abistaksid küsimuse uurimise või selle tulemuste tõlgendamisega.

 

Uurimistulemused esitatakse auditeerimiskomiteele. Olenevalt rikkumise raskusest ja ulatusest otsustab auditeerimiskomitee, kas esitada uurimisraport juhatusele.

 

Heastavad meetmed

Kui uurimine näitab, et käesolevat korda rikutakse, võetakse kasutusele kohaseid heastavaid meetmeid.

 

Andmete säilitamine

ISS A/S säilitab kõigi kaebuste ja probleemiteatiste koopiaid, uurimisraporteid ja nendega seotud dokumentatsiooni. Auditeerimiskomitee otsustab kohalduvates õigusaktides esitatud piirangutega arvestades, mis perioodi jooksul säilitab ISS nimetatud andmeid.

 

 

 

ISS-i põhiväärtused

Ausus

Me peame lugu

 

Ettevõtlikkus

Me tegutseme

 

Vastutus

Me hoolime

 

Kvaliteet

Me täidame eesmärgid


 

ISS on vastu võtnud teatamiskorra, et võimaldada kõigil ISS-i töötajatel, äripartneritel ja teistel huvigruppidel teatada turvaliselt ja konfidentsiaalselt mis tahes tõsistest ja delikaatsetest probleemidest.

 

Teatamisjuhis on kättesaadav aadressil www.issworld.com/corporate-responsibility/approach-to-cr/speak-up, et aidata teil hinnata, kas teie mure on (a) kohalik küsimus, millest tuleks teatada teie ülemusele, juhatajale, kohalikule personaliosakonnale/ personali- ja kultuurijuhile, õigusnõustajale või finantsdirektorile, või (b) tõsine ja delikaatne probleem, millest peaks teatama kontsernile turvalise ja väliselt hallatud teatamissüsteemi abil, mis on saadaval ISS-i teie riigi kodulehel või http://www.issworld.com/corporate-responsibility/approach-to-cr/speak-up või abitelefonil +44 2036301701.

 

Samuti võite otse ühendust võtta:

Dan Otzen

Head of Group Internal Audit

ISS World Services A/S

Buddingevej 197, DK-2860 Søborg, Denmark

E-post: Dan.Otzen@group.issworld.com

Telefon: +45 38 17 68 00

 

Kõigi küsimustega tegeldakse konfidentsiaalselt ning kooskõlas teatamiskorraga.

 

Esimene versioon

© ISS A/S September 2016.
Ülekohtust teavitamiseks saada oma
e-kiri aadressil usaldus@ee.issworld.com