Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vastutustundlik ettevõte

Vastutustundlik ettevõtlus

 

Me usume kindlalt, et meie ettevõtte pikaajaline edu sõltub äritegevuse sotsiaalsest, keskkonnaalasest ja majanduslikust tasakaalust. 

Ühiskondliku vastutuse osas oleme kasutusele võtnud lähenemise, mis aitab kaasa jätkusuutlikule arengule, ühendades omavahel üldtunnustatud põhimõtted ja meie äripraktikad. Põhimõtete alustalad on meie väärtused, käitusmiskoodeks, strateegia „The ISS Way“ ja meie juhtimispõhimõtted.

ISS grupi poolt on allkirjastatud ÜRO globaalse kokkuleppe algatus (UNGC) ning sellega on ISS võtnud endale suure kohustuse. UNGC liikmena oleme kohustatud ühitama oma strateegia ja äritegevuse kümne põhimõttega, mis puudutavad inimõigusi, tööõigust, keskkonnakaitset ja korruptsiooni vastu võitlemist.

ISS grupi juhatus kiitis ettevõtte ühiskondliku poliitika heaks 1. märtsil 2011

1. Preambula
Ülemaailmse ettevõttena ning maailma ühe suurima tööandjana, kellel on üle 500 000 töötaja, kes teenindavad ca 200 000 klienti enam kui 50 riigis, mõjutab ISS paljude inimeste elu ning puutub kokku paljude ühiskondadega üle maailma. Seetõttu sõltub meie pikaajaline äriedu sellest, kui kõrgel tasemel on meie ettevõtte ühiskondlik vastutus.

2. Meie kohus
ISS on võtnud endale suured kohustused juba alates ÜRO globaalse kokkuleppe jõustumisest. Vastavalt liikmeks olemise nõuetele oleme kohustatud ühildama oma strateegia ja äritegevuse kümne põhimõttega, mis puudutavad inimõigusi, tööõigust, keskkonnakaitset ja korruptsiooni vastu võitlemist.

ISS austab, toetab ja propageerib inimõigusi sellisel kujul, nagu need on määratletud ÜRO inimõiguste deklaratsioonis ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonis.

3. Meie lähenemine ettevõtte ühiskondlikule vastutusele
Meie ettevõtte ühiskondliku vastutuse kohused ja põhimõtted väljenduvad tugevalt meie:

 • Põhiväärtustes (link põhiväärtustele)
 • Käitumiskoodeksis (link käitumiskoodeksile)
 • Meie strateegias „The ISS Way“ (link meie strateegiale)

4. Meie ühiskondlik vastutus

ISS kohustub panustama majanduse jätkusuutlikku arengusse ja vastutustundlikesse äripraktikatesse järgnevaga:

Töö- ja inimõigused

 • Anname kõikidele inimestele võrdse võimaluse siseneda tööturule.
 • Teeme koostööd töötajate, kohaliku kogukonna ja ühiskonnaga laiemalt, et parandada töötajate elujärge viisil, mis on majanduse ja meie ettevõtte jaoks jätkusuutlik.
 • Tagame ausa ja võrdse kohtlemine ning välistame diskrimineerimise ja ahistamise.
 • Austame töötajate kollektiivsete läbirääkimiste õigust ja ametiühingutega liitumise õigust.
 • Juurutame miinimumpalga ja tööajast kinnipidamise põhimõtte.
 • Väldime lapstööjõu kasutamist ja sunnitööd.

Tervis, ohutus ja keskkond

 • Tagame töötajatele korralikud töötingimused ja ohutu töökeskkonna.
 • Ettevõtte äritegevus on keskkonna suhtes vastutustundlik.

Ärieetika

 • Äritegevus on seaduslik.
 • Konkurents on aus ja põhineb ainult meie teenuste headel külgedel.
 • Võitleme korruptsiooni ja altkäemaksu vastu.
 • Meie tegevused on korraldatud vastavalt headele ettevõtte juhtimistavadele.
 • Tagame, et kõik ISS-i sotsiaalsed, keskkonnaalased ja moraalsed kohused peegelduvad selles, kuidas käitutakse klientide, tarnijate ja teiste sidusgruppidega.