Palun vali regioon  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Ettevõttest

Kvaliteet ja keskkond

Kvaliteet ja keskkond / Ettevõttest - ISS


ISSi jaoks on oluline klient ja tema edu. Soovides pakkuda kliendile efektiivset ja usaldusväärset teenust uurime põhjalikult tema vajadusi ning nõudmisi. Suhtleme kliendiga ausalt ja otsekoheselt, oleme ettevõtlikud uute lahenduste pakkumisel ja peame kinni oma lubadustest. Suure kontserni osana on meil võimalik kasutada mitmete erialaspetsialistide rahvusvahelist ja pikaajalist kogemust, uusimaid töövahendeid ja kaasaegseid IT-lahendusi. Erialateadmiste edasiandmiseks ja nende kaasaegsuse tagamiseks viime pidevalt läbi kõikide tasandite töötajate koolitusi. 

Alates 2001. aastast omab ettevõte rahvusvaheliselt sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001.
Kvaliteedijuhtimissüsteemi põhiliseks toimivuse aluseks on kõikide töötajate kaasatus süsteemi parendamisel. Meie tegevused toimuvad katkematus ahelas alates professionaalsest müügist ja jõudes läbi teenuse osutamise kõikide etappide pideva parendustegevuseni.

Oleme võtnud endale eesmärgiks hoida kõiki ahela lülisid võrdselt tugevatena ning suuname oma ressursid vastavalt sellele, kus on kõige nõrgem lüli. Aktiivne tagasiside küsimine nii klientidelt, töötajatelt kui koostööpartneritelt võimaldab meil jälgida ja analüüsida kõikide osapoolte rahulolu. 
Alates 2009. aastast omame rahvusvaheliselt sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001. Oleme välja selgitanud ja hinnanud oma tegevuste keskkonnamõju. Kõikide keskkonnanõuete täidetuse tagamiseks koostame igal aastal keskkonnajuhtimiskava ja jälgime selle täitmist. Ettevõtte keskkonnaaspektidest ja keskkonnanõuete täitmise kohustusest teavitame ka oma alltöövõtjaid.

Alates 2015.aastast omab ISS Eesti rahvusvaheliselt sertifitseeritud töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi OHSAS 18001. Oleme hinnanud oma kõikide töötajate töökeskkonna turvalisust ning tegeleme pideva ennetustegevusega. ISSi töötervishoiualase tegevuse muudab keeruliseks asjaolu, et ca 90% meie töötajatest osutab teenust klientide objektidel. Vaid koostöös klientidega suudame tagada meie töötajatele ohutud töötingimused.

ISS Eesti kvaliteedipoliitika:

Pakkuda klientidele kõrgekvaliteetseid ja konkurentsivõimelise hinnaga kinnisvara hooldusteenuseid, tagades oma tegevuste pideva parendamise.


ISS Eesti keskkonnapoliitika:

Tagada kõrge töö- ja keskkonnaalane teadlikkus ning olla kursis parimate töömeetodite ja tehnikaga. Tagada pidev seire õiguslike nõuete täitmise üle. Tagada välipuhastuse ja haljastustööde keskkonnaalane vastavus ning ellu viia ja dokumenteerida parendustegevusi negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks.


ISS Eesti töötervishoiu- ja tööohutuse poliitika:

Tagada turvaline ja ohutu töökeskkonna loomine ja säilitamine kõikides tegevuspaikades, rakendades meetmeid tööõnnetuste ja tervisekahjustuste riskide hindamiseks, ennetamiseks ning ärahoidmiseks. Oma töökorralduses pöörata tähelepanu töökeskkonna riskide ja ohtude põhjuste minimeerimisele. Järgida kõiki kehtivaid ohutusega seotud seadusi, määrusi ja eeskirju.